Grįžtamasis ryšys gerina studijų kokybę

Pasibaigus rudens semestrui pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentai jau vienuoliktą semestrą iš eilės bus kviečiami prisijungti prie universiteto informacinės sistemos ir išsakyti savo nuomonę apie studijuotus dalykus. Apie Vilniaus universiteto grįžtamojo ryšio iš studentų sistemą kalbame su Studijų direkcijos Studijų programų kokybės valdymo skyriaus sociologe Vaida Pukiene.

Papasakokite, kokie pagrindiniai VU grįžtamojo ryšio iš studentų sistemos kūrimo ir plėtojimo tikslai.

Vienas pagrindinių – sudaryti galimybę visiems VU studentams įsitraukti ir tiesiogiai dalyvauti studijų tobulinimo veikloje išsakant savo nuomonę apie studijas. Toks studentų bendradarbiavimas su dėstytojais ir akademinių padalinių administracija padeda nustatyti studijų problemas ir rasti sprendimus.

Iki šiol tai darė pavieniai padaliniai pateikdami studentams popierines anketas. Studentų apklausų vykdymas ir duomenų apdorojimas – laikui imlus procesas, reikalaujantis daug žmogiškųjų resursų. Todėl, reaguojant į padalinių poreikius, nuspręsta studentų apklausas pradėti vykdyti centralizuotai naudojant elektroninę apklausų sistemą.

Šiuo metu studentai, pasibaigus kiekvieno semestro studijoms, prisijungę prie VU informacinės sistemos skilties „Apklausos“, gali išsakyti savo nuomonę apie semestro studijas ir konkrečius studijuotus dalykus. Dėstytojai sistemoje gali tiesiogiai susipažinti su apibendrintais studentų atsiliepimais apie jų dėstytus dalykus, studijų programų komitetų pirmininkai – su studentų nuomone apie visus programos dalykus, padalinių vadovybė – su visais padalinio studentų atsiliepimais. Studentų nuomonė apie programą skelbiama VU vidiniame tinklalapyje, Studijų direkcijos skiltyje „Grįžtamasis ryšys“.

Studentų apklausos vykdomos jau bemaž penkerius metus: daug tai ar mažai?

Studentų apklausos centralizuotai VU pradėtos vykdyti šiek tiek anksčiau – pirmi žingsniai žengti 2009 m. pavasarį. Tuomet naudotas dabartinės elektroninės apklausų sistemos prototipas. Dabartinė sistema pradėta plėtoti 2011 m. Tai daug ar mažai, tegul sprendžia universiteto bendruomenė. Faktai tokie: JAV pirmieji universitetai studentų apklausas apie studijuotus dalykus sistemingai pradėjo vykdyti nuo praėjusio amžiaus 2 dešimtmečio, Vakarų Europoje ir Australijoje – 7–8 dešimtmetyje.

Kaip buvo parengta dabar dalyko apklausoms naudojama Bendra universitetinė dalyko anketa?

Ji buvo ne kartą peržiūrėta ir atnaujinta. Tai atliko specialios darbo grupės, sudarytos iš VU sociologų, psichologų, edukologų, tiksliųjų mokslų atstovų. Ne kartą pasiūlymus tobulinti anketą teikė ir studentai. Sudarant anketą vadovautasi plačiai žinomais, užsienio universitetuose naudojamais klausimynais. Jie patikrinti moksliniais tyrimais.

Šiuo metu naudojamą anketą sudaro pagrindiniai orientaciniai dėstymo kokybės kriterijų klausimai.

Kaip dėstytojai vertina studentų apklausas?

Sulaukiame nemažai teigiamų atsiliepimų. Dėstytojai, studijų programų komitetų nariai naudojasi elektronine apklausų sistema. Konstruktyvūs pasiūlymai skatina tobulinti šią veiklą. Kalbant apie kritiką, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad studentų apklausose atsiranda vertinimo aspektas. Kuris mėgsta būti vertinamas? Be to, studentų apklausos neretai apipintos įsivaizdavimais ar mitais. Dar 1999 m. Arizonos universiteto profesorius L. M. Aleamoni parašė publikaciją „Student Rating Myths Versus Research Facts from 1924 to 1998“. Šiame straipsnyje jis pristato akademinėje bendruomenėje paplitusius mitus apie studentų apklausas. Tarp jų patenka tokie įsitikinimai: studentai neturi darbinės patirties, todėl negali tinkamai įvertinti studijuotų dalykų, studentų apklausos yra ne kas kita kaip „grožio“ ir populiarumo tarp studentų vaikymosi konkursai, vertinimą lemia tai, ar dalykas buvo privalomas, ar pasirenkamasis. Daugelis šių teiginių minėtame straipsnyje paneigiami.

Tyrimų apie studentų apklausas gausa rodo, kad jokie kiti būdai, kuriais bandyta analizuoti dėstymo kokybę, nėra taip plačiai naudojami ir sulaukę tiek dėmesio. Todėl visos mūsų akademinės bendruomenės narių reakcijos labai natūralios.

Ar studentai aktyvūs?

Šiuo metu per semestrą vidutiniškai užpildoma per 10 000 dalyko anketų. Tai didelis skaičius. VU studentai semestre studijuoja iki 7 studijų dalykų, tad ir anketų turėtų būti kone septynis kartus daugiau. Kita vertus, apklausose dalyvaujančių studentų atsakymų į atviro komentaro formos klausimus skaičius ir išsamumas parodo studentų poreikį turėti erdvę, kurioje galima išsakyti aktualias studijų problemas ar padėkoti už puikų dėstytojo darbą.

Kas lemia aktyvų studentų dalyvavimą apklausose?

Prie to labai prisidėjo Studentų atstovybė, kuri nuolat informuoja ir ragina studentus dalyvauti apklausose. Siekiame, kad tai darytų ir fakultetai, ir dėstytojai. Svarbu, kad studentai gautų grįžtamąjį ryšį apie tai, kokie pokyčiai buvo įgyvendinti atsižvelgiant į jų nuomonę. Ši informacija galėtų būti viešinama fakultetų tinklalapiuose, dėstytojai pirmųjų užsiėmimų metu irgi galėtų pristatyti pakeitimus, kurie buvo atlikti po studentų apklausų. Akivaizdžių pavyzdžių, kad studentų nuomonė svarbi, o į pagrįstus poreikius reaguojama, matymas skatina juos dar aktyviau reikšti savo nuomonę.

Kokie didžiausi VU grįžtamojo ryšio sistemos įgyvendinimo ir tobulinimo iššūkiai?  

Įvardyti galima tris pagrindinius iššūkius. Pirmasis – studentų dalyvavimo apklausose aktyvumas. Norime, kad jis būtų dar didesnis. Antrasis – iš studentų apklausų gautų duomenų naudojimas tobulinant studijas. Turime studijų programų, kuriose studentų grįžtamasis ryšys iki šiol neintegruotas į jų kokybės užtikrinimą ir tobulinimą. Trečiasis iššūkis – grįžtamasis ryšys iš dėstytojų, studijų programų komitetų ir administracijos, studentų informavimas įvairiomis formomis apie pokyčius, kurie buvo įgyvendinti.

Nuoseklus grįžtamojo ryšio sistemos elementų įgyvendinimas skatintų toliau plėtoti šią sistemą. O tai leistų dar labiau tobulinti studijų kokybę.