Studentai išsakė savo nuomonę apie rudens semestro studijas

Nuo 2011 m. VU periodiškai du kartus per metus atliekamos pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų apklausos apie semestro studijas ir konkrečius studijuotus dalykus.

Studentų grįžtamajam ryšiui tobulinant studijas būtini šie elementai:

  • aktyvūs studentai, kurie išsako savo nuomonę;
  • dėstytojų, studijų programų komitetų, padalinių administracijos reagavimas į pagrįstus studentų lūkesčius dėl studijų kokybės tobulinimo;
  • studentų ir kitų bendruomenės narių informavimas apie pokyčius, kurie buvo įgyvendinti.

Bendra studentų nuomonė apie rudens semestro studijas

Apklausoje apie 2015– 2016 m. m. rudens semestro studijas savo nuomonę išsakė 12 944 pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai. Tai sudaro 78,7 proc. visų rudens semestre studijavusių studentų. Pirmosios pakopos studentai buvo aktyvesni nei antrosios – apklausoje dalyvavo 80,0 proc. pirmosios ir 74,6 proc. antrosios studijų pakopos studentų (atitinkamai 10 122 ir 2 822 studentai).

Studentų apklausos rezultatai. Paspauskite norėdami padidinti paveikslėlį

Dažniausiai minėti pasiūlymai dėl studijų tobulinimo:

  • taikyti probleminį dėstymą, studijų metodus, įtraukiančius studentus aktyviai dalyvauti užsiėmimuose;
  • teikti daugiau kūrybiškumą skatinančių ir praktinius gebėjimus ugdančių užduočių;
  • teikti grįžtamąjį ryšį studentams apie jų savarankiškai atliktus darbus ar grupinio darbo rezultatus;
  • nuosekliai laikytis dalykų (modulių) aprašų;
  • išsamiau paaiškinti studentams studijuojant skirtingus dalykus įgyjamų žinių ir ugdomų gebėjimų sąryšį ir svarbą greta bendrųjų studijų programos tikslų ir siekinių;
  • užtikrinti tolygų studentų darbo krūvio paskirstymą tarp semestrų, dalykų turinio nesikartojimą skirtinguose studijų dalykuose ir skirtingose studijų pakopose.

Detalios apklausos apie semestro studijas ataskaitos su studentų komentarais pagal padalinius ir studijų programas šiuo metu rengiamos ir ne vėliau kaip iki kovo 10 d. bus paskelbtos VU vidiniame tinklalapyje, Studijų direkcijos skiltyje „Grįžtamasis ryšys“.

Studentų nuomonė apie rudens semestre studijuotus dalykus

Studentų apklausos apie atskirus semestre studijuotus dalykus apibendrinti rezultatai ir išsamūs studentų komentarai, pasibaigus apklausos vykdymui, pateikti dalyką dėsčiusiam dėstytojui ir studijų programos komiteto pirmininkui VU informacinės sistemos skiltyje „Apklausos“. Šios apklausos rezultatai nėra apibendrinami ir skelbiami viešai.

Iš viso pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai užpildė 19 336 dalyko anketas. Vidutiniškai vienas studentas užpildė tik 1,5 dalyko anketos. Aktyviausiai anketas pildė Gamtos mokslų, Chemijos, Istorijos fakultetų studentai. Mažiausiai aktyvūs buvo Ekonomikos, Matematikos ir informatikos fakultetų, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentai.

Vykdant studentų apklausas apie studijuotus dalykus, daug dėmesio skiriama bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykams. Šios apklausos rezultatai skirti BUS dalykus dėstantiems dėstytojams ir Bendrųjų universitetinių studijų komisijai, atsakingai už BUS dalykų įgyvendinimo kokybės stebėseną. Kartą per semestrą pradėti organizuoti BUS dalykų dėstytojų susitikimai, kuriuose svarstomi apklausos rezultatai ir studentų komentarų pagrindų parengti pasiūlymai dėl BUS dalykų tobulinimo.

Rudens semestro apklausoje studentai vertino 51 BUS dalyką. Savo nuomonę išsakė 2847 studentai. Tai sudaro 74,4 proc. visų BUS dalykus studijavusių studentų. Dalis apklausos rezultatų pateikiama žemiau esančiame paveiksle.

Studentų nuomonė apie BUS dalykus. Paspauskite norėdami padidinti paveikslėlį

 

Daugiau informacijos apie VU vykdomas studentų apklausas rasite čia.

Kilus klausimams ar turint pasiūlymų, maloniai kviečiame kreiptis el. p. apklausos@cr.vu.lt arba tel. 8 526 87 196.