Apeliacijos | VU SA GMC

Apeliacijos

PASTABA: Jei nori teikti apeliaciją, labai patariame, kad susiektum akadem@gmc.vusa.lt, patarsime, kaip teisingai rašyti apeliaciją.

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko pasiekimų įvertinimo (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimą) bei procedūrinių (egzamino laikymo, baigiamojo darbo gynimo) pažeidimų.

Apeliacijas nagrinėja Padalinio Ginčų nagrinėjimo komisija (GNK), kurią sudaro 6 nariai, iš kurių 3 – skirti Studentų atstovybės.

Norėdamas pateikti apeliaciją, turi raštu kreiptis į Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją. Apeliacijoje turi būti:

  • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
  • nurodytas nesutikimo su gautu galutiniu dalyko (modulio) pasiekimų įvertinimu pagrindas (motyvai) arba konkretus egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
  • konkretus pareiškėjo prašymas;
  • pareiškėjo parašas.

Apeliacija dėl galutinio įvertinimo gali būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos. Jeigu egzaminas yra laikomas egzaminų laikymo laikotarpio pabaigoje, apeliacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Padalinio tvarkaraščiuose numatytos paskutinės egzaminų laikymo dienos, t. y. jei egzaminas laikomas paskutinę egzaminų laikymo dieną, studento darbą ištaisius ir įvertinimą paskelbus per 5 dienas, studijuojantysis turi 2 dienas apeliacijai teikti.

Apeliacija dėl procedūrinių pažeidimų gali būti pateikta ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Apeliacijos turi būti motyvuotos – tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtum surašyti visus argumentus, kodėl nesutinki su įskaitos arba egzamino įvertinimu, arba pagrįsti procedūrinius pažeidimus („aš manau“ nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija atmetama.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas dėl egzamino (įskaitos) įvertinimo yra galutinis. Kiti Komisijos sprendimai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos gali būti skundžiami Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai.

Kol akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję Padalinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostataiapeliacijos formaapeliacijos pavyzdys.