Atsiskaitymai | VU SA GMC

Atsiskaitymai

Atsiskaitymai

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie dalykai gali būti vertinami įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu, raštu ir žodžiu arba kompiuteriu (prilyginama egzaminui raštu).

Studijų rezultatus vertina dalyką dėstę­s, studijoms vadovavęs dėstytojas arba tos srities specialistų komisija.

Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 iki 10 balų, o per įskaitas – įskaita ar neįskaita. Galimi ir kiti vertinimo principai. Daugiau apie vertinimo sistemą Universitete.

Pagrindinis ir pratęstas egzaminų laikymo laikotarpis

Egzaminai ir įskaitos laikomi egzaminų laikymo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Jei negali atvykti į egzaminą (įskaitą) dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, padalinio vadovo (direktoriaus) gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku pagrindinio egzaminų laikymo laikotarpio metu arba pratęsti egzaminų laikymo laikotarpį. Egzaminų laikymo laikotarpis pratęsiamas gydymo įstaigos išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį privalu per 3 darbo dienas nuo numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti padalinio administracijai ir iki administracijos nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.

Skolos, akademinės skolos ir jų likvidavimas

Neišlaikytus egzaminus (įskaitas) galima vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas 2 naujo semestro savaites, o jei egzaminų laikymo laikotarpis buvo pratęstas, – per 2 savaites po pratęsto termino pabaigos. Per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita) yra skola.

Norėdami likviduoti skolą, reikia kartoti kursą ir kreiptis į padalinio administraciją prieš semestrą ar jo pradžioje ir pateikti atitinkamą prašymą. Už dalyko kartojimą mokama nustatyta kaina, kuri apskaičiuojama 1/60 einamųjų metų metinės studijų programos kainos padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus.

Yra taip pat galimybė dalyką išsilaikyti eksternu, kuris sudaro 25 % pilno kurso kartojimo sumos.

Neišlaikytas egzaminas po kurso kartojimo perlaikymo yra laikomas akademine skola, kitaip sakant, jei dalyko egzaminas nėra išlaikomas.

Studentai, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, akademinių skolų arba bendra jų suma viršija nurodytą kreditų skaičių, taip pat studentai, kuriems nebuvo leista pakartoti šių dalykų studijų, šalinami iš universiteto.