Studentų atstovai

<< Grįžti į pradinį puslapį

Studijų programų komitetas (SPK) 

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programos įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus. 

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai. 

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais. 

VU GMC taryba 

VU Gyvybės mokslų centro Taryba priima sprendimus dėl Centro mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Centro mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika. 

VU KAP (kamieninio akademinio padalinio) Tarybą sudaro 15 narių: VU KAP dėstytojai, socialiniai partneriai ir 3 studentų atstovai. 

Studentų atstovai VU GMC Taryboje: 

Aivaras Vilutis 
Tel.: +370 654 24 020
aivaras.vilutis@gmc.stud.vu.lt

Kornelija Buivydaitė 
Tel.: +370 692 75 304
kornelija.buivydaite@gmc.stud.vu.lt

Monika Vilkaitytė - Šimoliūnienė
Tel.: +370 650 44 313
monika.simoliuniene@gmc.stud.vu.lt

VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisija (GNK) 

VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto. 

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą. 

VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU GMC dėstytojai ir 3 studentų atstovai. 

Studentų atstovai VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisijoje: 

Martynas Arbačiauskas 
Tel.: +370 657 54 207
martynas.arbaciauskas@gmc.stud.vu.lt

Mindaugas Sinis 
Tel.: +370 623 44 173
mindaugas.sinis@gmc.stud.vu.lt   

Karolina Limanovskaja 
Tel.: +370 634 25 211 
karolina.limanovskaja@gmc.stud.vu.lt 
 

VU GMC Akademinės etikos komisija (AEK) 

VU GMC Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką. 

VU GMC Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU GMC dėstytojai ir 2 studentų atstovai. 

Studentų atstovai VU GMC Akademinės etikos komisijoje: 

Kornelija Buivydaitė 
Tel.: +370 692 75 304
kornelija.buivydaite@gmc.stud.vu.lt

Mindaugas Sinis 
Tel.: +370 623 44 173
mindaugas.sinis@gmc.stud.vu.lt   

VU GMC Priėmimo-atestacijos komisija 

VU GMC Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta. 

VU GMC Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 9 nariai: Universiteto dėstytojai, socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas. 

Studentų atstovas VU GMC Priėmimo-atestacijos komisijoje: 

Martynas Arbačiauskas 
Tel.: +370 657 54 207
martynas.arbaciauskas@gmc.stud.vu.lt

VU GMC Studijų kolegija 

VU GMC Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA GMC deleguotas studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais. 

Studentų atstovas VU GMC Studijų kolegijoje: 

Daniel Šematovič
Tel.: +370 601 51 780
daniel.sematovic@gmc.stud.vu.lt