Studentų atstovai | VU SA GMC

Studentų atstovai

VU GMC Taryba

VU Gyvybės mokslų centro Taryba priima sprendimus dėl Centro mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Centro mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU KAP Tarybą sudaro 15 narių: VU KAP dėstytojai, socialiniai partneriai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU GMC Taryboje:

Sabina Gračiova
Tel.: +370 605 32 486
pirmininkas@gmc.vusa.lt

Egidijus Kinderis
Tel.: +370 627 67 651
e.kinderis11@gmail.com

Juozas Nainys
juozas.nainys@bti.vu.lt

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Atstovai VU GMC Studijų programų komitetuose (SPK):

Bakalauro studijų programų:

Biologija: Žygimantas Valiuška
Tel.: +370 678 80 446
zygisva@gmail.com

Ekologija: Veslava Jakutait
Tel.: +370 629 04 212
veslava.jakutait@gf.stud.vu.lt

Genetika: Domas Rupkus
Tel.: +370 622 78 152
domasrupkus@gmail.com

Mikrobiologija ir biotechnologija: Miglė Kazokaitytė
Tel.: +370 643 28 235
migle.kazokaityte@gmail.com

Molekulinė biologija: Justinas Kavoliūnas
Tel.: +370 678 20 203
justinaskav@gmail.com

Neurobiofizika: Denis Baronas
Tel.: +370 627 75 544
denis.baronas@gf.stud.vu.lt

Magistro studijų programų:

Aplinkotyra ir aplinkotvarka: Lina Galinskaitė
galinskaite.lina@gmail.com

Biochemija: Irmantas Mogila
irmantas.mogila@gf.vu.lt

Biofizika: Vilmantas Pupkis
Tel.: +370 613 29 194
vilmantas.pupkis@gmail.com

Biologinė įvairovė: Silvija Nariūnaitė
Tel.: 869286706
nocturna6@gmail.com

Ekologija: Karolina Kukliauskaitė
Tel.: 864414350
karolinakukl@gmail.com

Genetika: Domas Rupkus
Tel.: +370 622 78 152
domasrupkus@gmail.com

Mikrobiologija ir biotechnologija: Miglė Kazokaitytė
Tel.: +370 643 28 235
migle.kazokaityte@gmail.com

Molekulinė biologija: Miglė Kalvaitytė
Tel.: +370 613 56 278
miglekal@yahoo.com

Neurobiologija: Ernestas Švedas
Tel.: +370 633 70 251
ernestas.svedas@gmail.com

 

VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisija

VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU GMC dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisijoje:

Sabina Gračiova
Tel.: +370 605 32 486
pirmininkas@gmc.vusa.lt

Miglė Kazokaitytė
Tel.: +370 643 28 235
migle.kazokaityte@gmail.com

Domas Rupkus
Tel.: +370 622 78 152
domasrupkus@gmail.com

VU GMC Akademinės etikos komisija

VU GMC Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU GMC Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU GMC dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

Studentų atstovės VU GMC Akademinės etikos komisijoje:

Aurelija Cicilionytė
Tel.: +370 679 93 913
acicilionyte@gmail.com

Eglė Ovsianaitė
Tel.: +370 639 40 026
egle.ovs@gmail.com

VU GMC Priėmimo-atestacijos komisija

VU GMC Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU GMC Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 9 nariai: Universiteto dėstytojai, socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas.

Studentų atstovė VU GMC Priėmimo-atestacijos komisijoje:

Miglė Kazokaitytė
Tel.: +370 643 28 235
migle.kazokaityte@gmail.com

VU GMC Studijų kolegija

VU GMC Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA GMC deleguotas studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.

Studentų atstovė VU GMC Studijų kolegijoje:

Sabina Gračiova
Tel.: +370 605 32 486
pirmininkas@gmc.vusa.lt

 

VU GMC Erasmus praktikos ir atrankos komisija

Studentų atstovė VU GMC Erasmus praktikos ir atrankos komisijoje:

Aurelija Cicilionytė
Tel.: +370 609 59 061
acicilionyte@gmail.com

VU GMC Direktoratas

Centre sudaromas veiklos organizavimo klausimais Direktoriui patariantis nuolat veikiantis direktoratas. Į direktorato sudėtį privalomai įeina Direktoriaus pavaduotojai, Centro šakinių akademinių padalinių vadovai ir Universiteto studentų atstovybės padalinio Centre pirmininkas (šiuo metu – Sabina Gračiova). Direktorato veiklos forma – posėdžiai, šaukiami Direktoriaus sprendimu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Direktorato posėdžiams pirmininkauja Direktorius arba jo paskirtas posėdžio pirmininkas.